logo_cap.gif
[Tancar]
capcalera-sessio-museu-del-ter.jpg

Sóc veí/na. Com puc participar?

Última modificació : 05/02/2019 16:03:31

Sóc veí/na. Com puc participar?

 

A grans trets la participació s’entén com la capacitat de la ciutadania per incidir en les polítiques públiques d’un govern, ja sigui aquest govern d’àmbit estatal, autonòmic o local. Des de 2002 l'Ajuntament de Manlleu disposa d'un Reglament de Participació Ciutadana. La legislació catalana vigent estableix que la participació és un dret de la ciutadania, que és voluntària i que els governs tenen el deure de fomentar-la. En general no és vinculant per l’administració que la convoca; és a dir: legalment té caràcter consultiu, si bé pot reforçar-se políticament assumint des de l’equip de govern el compromís de respectar i tirar endavant el que digui la ciutadania.

 

El marc legal reconeix dues formes de participació que són complementàries entre elles: la participació indirecta o electoral i la participació directa.

 

PARTICIPACIÓ INDIRECTA

Indirectament la ciutadania pot participar en els assumptes municipals votant cada quatre anys a les eleccions municipals. Com a resultat d’aquesta participació és creen tres òrgans que són obligatoris per llei en qualsevol administració local: l’alcaldia, el Ple Municipal i la Comissió de Govern (o Junta de Govern Local). 

 

PARTICIPACIÓ DIRECTA

La ciutadania també pot participar de forma directa. En aquesta forma de participació l’àmbit local és on presenta més avantatges per la seva proximitat amb la ciutadania. A Manlleu des de fa temps hi ha actius els diferents mecanismes de participació directa següents:

 

>> Consells Municipals.

Els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants com és el cas de Manlleu tenen l’obligació de crear un Consell de Serveis Socials i un Consell Escolar Municipal. A més, a través del Ple Municipal poden crear voluntàriament altres òrgans de participació sobre altres àmbits temàtics de competència municipal que siguin del seu interès. Els Consells són espais permanents o estables de debat entorn d’aquests àmbits temàtics i normalment en formen part entitats del sector i persones de reconegut prestigi en l’àmbit. Cal un acord del Ple per a la seva creació i dissolució. Podeu consultar aquí els Consells Municipals que hi ha a Manlleu.

    

 >> Taules de Participació.

A l’igual que els Consells, són espais estables de participació entorn a un tema però, a diferència dels primers, estan menys formalitzats en el sentit que no necessàriament han de tenir definit i aprovat per Ple un reglament de funcionament. Vegeu aquí mateix les Taules de Participació que hi ha a Manlleu.

 

Recentment hi ha hagut novetats importants en la legislació catalana que han ampliat les possibilitats en matèria de participació ciutadana, sobretot a l’àmbit local. Aquestes novetats han donat lloc al desenvolupament d’una sèrie de nous mecanismes o eines de participació que fins aleshores no havien estat regulats. Els que es promouen des de l’Ajuntament de Manlleu són els següents:

 

>> Elaboració de normativa municipal.

La nova llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques incorpora una novetat relativa a la iniciativa legislativa i la potestat normativa de les administracions públiques en l’elaboració de normativa municipal com reglaments o ordenances. Aquesta novetat consisteix en la incorporació de la participació de la ciutadania abans de que la normativa s’hagi aprovat i no només després, com fins ara. Més informació.

 

>> Processos participatius.

Els processos de participació ciutadana són actuacions destinades a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en l’orientació o definició de les polítiques públiques. Tenen com a objecte garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per a recollir l’opinió dels ciutadans respecte d’una actuació pública concreta en les fases de proposta, decisió, aplicació o avaluació. Poden iniciar-se per iniciativa institucional o per iniciativa ciutadana.

 

>> Enquestes.

A la legislació vigent, s’entén com el mecanisme que utilitza tècniques demoscòpiques per a conèixer l’opinió o les preferències de la ciutadania en relació a una qüestió o qüestions determinades. 

 

>> Fòrums.

Els fòrums són espais de participació que funcionen sense reglament – i per tant sense intervenció del Ple Municipal ni en la seva creació ni en la seva dissolució. S’organitzen com a espais de deliberació, anàlisi, proposta i avaluació de les iniciatives i de les polítiques públiques. Poden tenir caràcter temporal o permanent. Són temporals quan es creen per assolir un propòsit o objectiu concret i un cop s’ha assolit, es dissolen. Consulteu aquí els fòrums que hi ha a Manlleu.

 

 

 

Escut de l'Ajuntament de Manlleu

Plaça Fra Bernadí, 6
(08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66
Fax 93 850 79 70
Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona